سخنرانی متقاعد‌کننده چیست و چه اهدافی دارد؟

هدف از سخنرانی متقاعدکننده، قانع‌کردن مخاطب برای پذیرش دیدگاهی خاص است. سخنرانی متقاعدکننده گونه‌ای خاص از سخنرانی است که در آن سخنران می‌کوشد مخاطب را متقاعد کند که دیدگاه او را بپذیرد. این سخنرانی به‌شکلی ایراد می‌شود که مخاطبان را به پذیرشِ تمام یا بخشی از دیدگاهِ بیان‌شده وادارد. درست است که هدف اصلی در […]
نوشته سخنرانی متقاعد‌کننده چیست و چه اهدافی دارد؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.